DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ServisFirst Bank

ServisFirst Bancshares, Inc. is a bank holding company based in Birmingham, Alabama. Through its subsidiary ServisFirst Bank, ServisFirst Bancshares, Inc. provides business and personal financial services from locations in Birmingham, Huntsville, Montgomery, Mobile and Dothan, Alabama, Pensacola and Tampa Bay, Florida, Nashville, Tennessee, Atlanta, Georgia, and Charleston, South Carolina.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ServisFirst Bank

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SFBS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Foreign Money Center Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial