DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Simmons First National Corporation

Simmons First National Corporation provides a range of banking products and services to individual and corporate customers in Arkansas, Missouri, and Kansas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Simmons First National Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SFNC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial