DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Seattle Genetics

Seattle Genetics, Inc., a clinical stage biotechnology company, focuses on the development and commercialization of monoclonal antibody-based therapies for the treatment of cancer and autoimmune diseases in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Seattle Genetics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SGEN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare