DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sangamo BioSciences

Sangamo Biosciences, Inc. engages in the research, development, and commercialization of zinc finger DNA-binding proteins (ZFPs) for gene regulation and gene modification in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sangamo BioSciences

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SGMO

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare