DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Shiloh Industries Inc.

Shiloh Industries, Inc. manufactures and sells first operation blanks, engineered welded blanks, stampings, and modular assemblies for the automotive, heavy truck, and other industrial markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Shiloh Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SHLO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Rubber & Plastics

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods