DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Select Bancorp Inc

Select Bancorp, Inc. operates as a bank holding company for Select Bank & Trust Company provides commercial and retail banking products and services primarily in southeastern North Carolina. Its deposit products comprise non-interest-bearing demand deposits, money market and NOW accounts, savings accounts, and time deposits.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Select Bancorp Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SLCT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial