DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Silgan Holdings

Silgan Holdings Inc. and its subsidiaries engage in the manufacture and sale of rigid packaging for consumer goods products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Silgan Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SLGN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Packaging & Containers

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods