DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sotherly Hotels

MHI Hospitality Corporation, a real estate investment trust (REIT), engages in the ownership and operation of upper upscale and midscale hotels in the mid-Atlantic and southeastern United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sotherly Hotels

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SOHO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Hotel/Motel

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial