DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ServiceSource International

ServiceSource(NASDAQ:SREV) provides the world’s leading B2B companies with expert, technology-enabled solutions and best-practice processes proven to grow and retain revenue from existing customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ServiceSource International

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SREV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology