DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sorrento Therapeutics

Sorrento Therapeutics is an antibody-centric, clinical stage biopharmaceutical company developing new treatments for cancer, inflammation and autoimmune diseases. Sorrento's lead products are multiple late-stage biosimilar and biobetter antibodies, as well as clinical CAR-T therapies targeting solid tumors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sorrento Therapeutics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SRNE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare