DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sarepta Therapeutics

Sarepta Therapeutics is a biopharmaceutical company focused on the discovery and development of unique RNA-targeted therapeutics for the treatment of rare, infectious and other diseases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sarepta Therapeutics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SRPT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare