DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của S&T Bancorp, Inc.

Headquartered in Indiana, PA, S&T Bank, the principal subsidiary of S&T Bancorp, Inc. operates 55 offices within Allegheny, Armstrong, Blair, Butler, Cambria, Clarion, Clearfield, Indiana, Jefferson and Westmoreland counties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
S&T Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
STBA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial