DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Seagate Technology PLC

Seagate Technology Public Limited Company designs, manufactures, markets, and sells hard disk drives for enterprise storage, client compute, and client non-compute market applications worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Seagate Technology PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
STX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Data Storage Devices

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology