DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sierra Wireless

Sierra Wireless, Inc., together with its subsidiaries, provides wireless solutions for the machine-to-machine (M2M) and mobile computing markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sierra Wireless

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SWIR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology