DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Bancorp Inc

The Bancorp, Inc. operates as the financial holding company for The Bancorp Bank that provides various commercial and retail, and related banking products and services to small and mid-size businesses, and their principals in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Bancorp Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TBBK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial