DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của First Financial Corp

First Financial Corporation provides various financial services. Its services include commercial, mortgage, and consumer lending; lease financing; trust account services; depositor services; and insurance services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Financial Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
THFF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial