DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The AES Corporation

The AES Corporation operates as a power company in Latin America, Africa, North America, Europe, the Middle East, and Asia. The company owns and operates two businesses, Generation and Utilities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The AES Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AES

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities