DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Acadia Realty Trust

Acadia Realty Trust, a real estate investment trust (REIT), engages primarily in the ownership, acquisition, redevelopment, and management of retail properties in the United States. Its retail properties include neighborhood and community shopping centers, and mixed-use properties with retail components.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Acadia Realty Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AKR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Retail

LĨNH VỰC / SECTOR
Real Estate