DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Air Lease Corp

ALC is a leading aircraft leasing company based in Los Angeles, California that has airline customers throughout the world. ALC and its team of dedicated and experienced professionals are principally engaged in purchasing commercial aircraft and leasing them to its airline customers worldwide through customized aircraft leasing and financing solutions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Air Lease Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods