DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của AMC Entertainment Holdings Inc

AMC Entertainment Holdings, Inc. operates as a theatrical exhibition company in the United States and internationally. As of August 18, 2014, it had 342 locations and 4,968 screens primarily in the United States. The company was founded in 1920 and is headquartered in Leawood, Kansas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
AMC Entertainment Holdings Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AMC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Movie Production, Theaters

LĨNH VỰC / SECTOR
Services