DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Ampio Pharmaceuticals

Ampio Pharmaceuticals, Inc. is a development stage biopharmaceutical company primarily focused on the development of Ampion, their product candidate, to treat prevalent inflammatory conditions for which there are limited treatment options.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ampio Pharmaceuticals

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AMPE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare