DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Adtalem Global Education Inc.

Adtalem Global Education is a leading global education provider and the parent organization of Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University and its Keller Graduate School of Management, Ross University … More School of Medicine and Ross University School of Veterinary Medicine.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Adtalem Global Education Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ATGE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Education & Training Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods