DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Braemar Hotels & Resorts, Inc.

Braemar Hotels & Resorts is a conservatively capitalized REIT that invests primarily in high RevPAR, full-service luxury hotels and resorts. We are listed on the New York Stock Exchange under the symbol BHR and are externally-advised by Ashford (NYSE American: AINC).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Braemar Hotels & Resorts, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BHR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Hotel/Motel

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial