DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Big Lots Inc.

Big Lots Inc. is the nation's largest broad line closeout retailer.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Big Lots Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BIG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Discount, Variety Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services