DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của BP Prudhoe Bay Royalty Trust

The company holds overriding royalty interests constituting a non-operational interest in minerals in the Prudhoe Bay oil field located on the North Slope in Alaska

TÊN CÔNG TY / COMPANY
BP Prudhoe Bay Royalty Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BPT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials