DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Brady Corporation

Brady Corporation manufactures and markets identification solutions and specialty products that identify and protect premises, products, and people.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brady Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BRC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Security & Protection Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods