DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The Blackstone Group L.P.

The Blackstone Group L.P. provides alternative asset management and financial advisory services worldwide. It operates in five segments: Private Equity, Real Estate, Hedge Fund Solutions, Credit Businesses, and Financial Advisory.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Blackstone Group L.P.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial