DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của CACI International Inc.

CACI International Inc, provides information technology (IT) and professional services to the U.S. federal government and commercial markets in North America and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CACI International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CACI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Technical Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology