DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Calix Inc.

Calix Inc. is a global leader in access innovation. Its Unified Access portfolio of broadband communications access systems and software enable communications service providers worldwide to be the broadband provider of choice to their subscribers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Calix Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CALX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Communication Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology