DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Christopher & Banks Corporation

Christopher & Banks Corporation, through its subsidiaries, operates retail stores that sell women’s apparel and accessories in the United States. It designs, sources, and sells apparel catering to customers generally ranging in age from 45 to 55.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Christopher & Banks Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Apparel Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services