DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của CBIZ Inc.

CBIZ Inc. is a professional services company, providing a comprehensive range of business services, products and solutions that help their clients grow and succeed by better managing their finances and employees.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CBIZ Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CBZ

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods