DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Crown Holdings

Crown Holdings, Inc., through its subsidiaries, is a leading supplier of packaging products to consumer marketing companies around the world. World headquarters are located in Philadelphia, PA.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Crown Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CCK

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Packaging & Containers

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods