DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Church & Dwight Co. Inc.

Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets a range of household, personal care, and specialty products under various brand names in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Church & Dwight Co. Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CHD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Cleaning Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods