DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Chemed Corporation

Chemed Corporation provides hospice care, and repair and maintenance services in the United States. The company operates in two segments, Vitas and Roto-Rooter.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Chemed Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CHE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Home Health Care

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare