DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của CIGNA Corporation

CIGNA Corporation, a health services organization, through its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CIGNA Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Health Care Plans

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare