DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Mack-Cali Realty Corporation

Mack-Cali Realty Corporation is a real estate investment trust (REIT). It engages in the leasing, management, acquisition, development, and construction of commercial real estate properties in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mack-Cali Realty Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CLI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Office

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial