DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Celestica Inc

Celestica Inc. provides supply chain solutions to customers in the communications, consumer, industrial, aerospace and defense, healthcare, solar, green technology, semiconductor equipment, servers, and storage end markets in the Americas, Asia, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Celestica Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CLS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Printed Circuit Boards

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology