DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Chipotle Mexican Grill Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc. develops and operates fast-casual, fresh Mexican food restaurants in the United States. It also operates restaurants in Toronto, Canada and in London, the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Chipotle Mexican Grill Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CMG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services