DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Cummins, Inc.

Cummins Inc. designs, manufactures, distributes, and services diesel and natural gas engines, and engine-related component products worldwide. It operates in four segments: Engine, Components, Power Generation, and Distribution.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cummins, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CMI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods