DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CMS Energy Corp.

CMS Energy Corporation, operates as an energy company primarily in Michigan. It operates in three segments: Electric Utility, Gas Utility, and Enterprises. The Electric Utility segment engages in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. The Gas Utility segment involves in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas. The Enterprises segment engages in independent power production and marketing. This segment owns power generation facilities fueled mostly by natural gas and biomass.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CMS Energy Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CMS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.