DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Core Molding Technologies, Inc.

Core Molding Technologies, Inc. manufactures sheet molding compounds (SMC) and molds fiberglass reinforced plastics. It specializes in large-format moldings and offers a range of fiberglass processes, including compression molding of SMC, glass mat thermoplastics, and bulk molding compounds; and spray-up, hand-lay-up, and resin transfer molding.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Core Molding Technologies, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CMT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Rubber & Plastics

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods