DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Capital One Financial Corporation

Capital One Financial Corporation operates as the bank holding company for the Capital One Bank (USA), National Association and Capital One, National Association, which provide various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Capital One Financial Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
COF

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial