DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Callon Petroleum Company

Callon Petroleum Company engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil and natural gas properties. The company's properties are located in the Permian Basin in west Texas; the Haynesville Shale in northern Louisiana; and the Gulf of Mexico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Callon Petroleum Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CPE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials