DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Catalent Inc

Catalent, Inc. provides advanced delivery technologies and development solutions for drugs, biologics, and consumer health products. It operates through three segments: Oral Technologies, Medication Delivery Solutions, and Development & Clinical Services. The Oral Technologies segment provides advanced oral delivery technologies, including formulation, development, and manufacturing of … More oral dose forms for prescription and consumer health products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Catalent Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CTLT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Drugs - Generic

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare