DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Culp, Inc.

Culp, Inc. manufactures, sources, markets, and sells mattress fabrics and upholstery fabrics to the furniture and bedding industries in North America and internationally. The company operates through two segments, Mattress Fabrics and Upholstery Fabrics. The Mattress Fabrics segment offers woven jacquard, knitted, and converted fabrics for covering mattresses, box springs, and foundations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Culp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CULP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Textile Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods