DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CVR Energy Inc.

CVR Energy Inc. engages in refining and marketing transportation fuels in the United States. The company also produces and markets nitrogen fertilizer products. It operates through two segments, Petroleum and Nitrogen Fertilizer.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CVR Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CVI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials