DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Cemex S.A.B. de C.V.

CEMEX is a global building materials company that provides high-quality products and reliable services. CEMEX has a rich history of improving the wellbeing of those it serves through innovative building solutions, efficiency advancements, and efforts to promote a sustainable future.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cemex S.A.B. de C.V.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Building Materials Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials