DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của DCP Midstream Partners, L.P.

DCP Midstream Partners, L.P. is a midstream master limited partnership that gathers, processes, transports and markets natural gas, transports and markets natural gas liquids, and is a leading wholesale distributor of propane.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
DCP Midstream Partners, L.P.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DCP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials