DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Easterly Government Properties Inc

Easterly Government Properties, Inc. focuses on the acquisition, development, and management of general services administration commercial properties in the United States. The company is based in Washington, District of Columbia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Easterly Government Properties Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DEA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Residential

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial