DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Douglas Emmett Inc.

Douglas Emmett is one of the largest owners and operators of high-quality office buildings and multifamily properties in Los Angeles County with a growing presence in Hawaii.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Douglas Emmett Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DEI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial